Hieronder een overzicht van de belangrijkste zorgverzekering vergoedingen van ONVZ voor 2015. Zodra dit overzicht voor 2016 beschikbaar is zullen wij deze plaatsen op Verzekeringen Vergelijken.

Belangrijkste vergoedingen 2015
Vanaf 101,85
Ambulancevervoer
100%, tot max. 200 km
Anticonceptie
Tot 21 jaar: 100%
Vanaf 21 jaar: 100% bij bepaalde medische indicaties
Audiologisch centrum
100%
Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie
Tot 18 jaar:
Chronisch: 100%
Niet-chronisch: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen
 
Vanaf 18 jaar:
Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling
Niet-chronisch: geen vergoeding
 
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen
Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling
Bij een beperkt aantal medische indicaties, zoals beschreven in het Reglement Hulpmiddelen, 100%
Buitenland: Onvoorziene behandelingen
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag
Buitenland: Voorziene behandelingen
Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag
Dialyse
100%
Dieetadvisering
100%, max. 3 behandeluren
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering
100%
Ergotherapie
100%, max. 10 uur
Geneesmiddelen
100% (exclusief eigen bijdragen)
Vergoeding van de in de Regeling Zorgverzekering opgenomen geneesmiddelen
Overzicht eigen bijdragen
Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
100% vanaf 18 jaar
 
Geen vergoeding voor:
- behandeling van aanpassingsstoornis
- hulp bij werk- en relatieproblemen
- behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
Geriatrische revalidatie
100%, max. 6 maanden
Gespecialiseerde GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
100% vanaf 18 jaar, voor zowel behandeling als verblijf. Geen vergoeding voor behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de Generalistische Basis GGZ kunnen worden behandeld; behandeling van aanpassingsstoornissen;hulp bij werk- en relatieproblemen.
Hulpmiddelen (volgens Reglement Hulpmiddelen)
100%, exclusief eigen bijdragen. Voor sommige hulpmiddelen gelden max. te vergoeden bedragen, te vinden in het Reglement Hulpmiddelen. Voor sommige hulpmiddelen geldt een bruikleen verstrekking.
Overzicht eigen bijdragen
In-vitrofertilisatie (ivf)
100%, max. de eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap totdat verzekerde 43 jaar wordt
Kindzorg (intensieve kindzorg, IKZ)
100%
Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling
Min. 24 uur tot max. 80 uur, max. 10 dagen, exclusief de eigen bijdrage.
Logopedie
100%, m.u.v. de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs
Loophulpmiddelen
100%, geen vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen
Mechanische beademing
100%
Medisch specialistische zorg
100%, op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, andere specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts.
Medisch-specialistische revalidatie
100%
Oedeemtherapie
Tot 18 jaar:
Chronisch: 100%
Niet-chronisch: geen vergoeding
 
Vanaf 18 jaar:
Chronisch: 100% vanaf de 21e behandeling
Niet-chronisch: geen vergoeding.
Orgaantransplantaties
100%, voor transplantatie van weefsel en organen verricht in een EU- of EER- lidstaat.
In een ander land: alleen als de donor daar woont en het partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad betreft
Orthoptische zorg
100%, onder verantwoordelijkheid van een oogarts
Palliatief terminale zorg
Verpleging en verzorging
Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)
100%
Plastische chirurgie
100%, bij behandeling ter correctie van een beperkt aantal afwijkingen/aandoeningen
Podotherapie
De kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus door een podotherapeut ter preventie of ter behandeling van voetulcera worden ook vergoed als huisartsenzorg.
Stoppen-met-rokenprogramma
100%
Tandheelkundige zorg: orthodontie
De kosten voor orthodontie in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel waarbij specifieke behandeling nodig is, wordt vergoed als tandheelkundige zorg in bijzondere situaties.
Tandheelkundige zorg: tot 18 jaar (exclusief orthodontie)
100%, m.u.v. gegoten vullingen, kronen, bruggen en implantaten (tenzij ter vervanging van blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd, of ontbreken door ongeval).
Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie)
100%, zorg door een kaakchirurg. 75%, volledige uitneembare gebitsprothese. 100%, reparatie en rebasen van een volledige uitneembare gebitsprothese.
Trombosedienst
100%
Verloskunde
100%, exclusief eigen bijdragen.
Overzicht eigen bijdragen
Verpleging en verzorging
100%
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
100%
Zittend ziekenvervoer (Basisverzekering)
100%, in een beperkt aantal situaties, na toestemming ONVZ, tot max. 200 km. Openbaar en taxi: volledig. Eigen vervoer per auto: max. € 0,31 per km.